PRAVOSUDNA AKADEMIJA

Predstavljanje Priručnika za primenu načela oportuniteta krivičnog gonjenja

PRIMENA NAČELA OPORTUNITETA

Primena načela oportuniteta u krivičnim postupcima je znatno uvećana u poslednjih par godina.

Na ovaj način se godišnje reši i preko 15% ukupnog broja krivičnih predmeta; međutim, primenu ovog instituta u praksi prate i određeni problemi i osobenosti koje nisu u skladu sa ciljevima njegovog uvođenja.

Zbog toga je na inicijativu Misije OEBS u Srbiji, a u saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom, pristupljeno izradi Priručnika koji bi trebalo da otkloni probleme koji se javljaju u praktičnom radu.

Namera autora Priručnika je da ukažu javnim tužiocima, kao i široj javnosti na značaj i svrhu načela oportuniteta koji ima za cilja postizanje svrhe kažnjavanja i bez vođenja krivičnog postupka, kao i da ujednače tužilačku praksu u ovoj oblasti.

Predavači

Predavaci

Dr Stanko Bejatović

Predavaci

Dr Jasmina Kiurski

Predavaci

Dr Goran Ilić

Dr Stanko Bejatović

Obrazovanje Osnovne studije: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu (1972-1974). Magistarska teza: Magistarsku tezu pod nazivom „Povrat u Krivičnom pravu SFRJ“ odbranio 1977. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorska disertacija: Doktorsku disertaciju pod nazivom „Uslovna osuda“ odbranio 1983. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radno angažovanje Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci: redovni profesor na predmetu Međunarodno krivično pravo (2015-danas). Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu: docent, vanredni profesor i redovni profesor na predmetu Krivično procesno pravo (1987-danas). Institut za kriminološka i sociološka istraživanja Beograd (1987-danas). Funkcije i mandati Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Beograd. Predsjednik Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu. Učešće na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima i projektima Radio je ili radi na više od 35 naučno-istraživačkih projekata od kojih su neki i međunarodnog i makro karaktera. Jedan od ovih projekata realizovan je s kolegama iz Instituta gasudarstva i prava RAN (Moskva) pod rukovodstvom profesora Savickog. Za izuzetan doprinos u radu na projektu 2004. godine nagrađen je od strane Ministarstva nauke Republike Srbije, a projekat kojim je rukovodio proglašen je za najuspešniji projekat iz oblasti društvenih nauka u Republici Srbiji. Riječ je o makro-projektu ,,Prava i slobode čoveka u konceptu novog zakonodavstva Republike Srbije“. Aktivni je učesnik preko 150 naučnih skupova: seminara, okruglih stolova i dr. (međunarodnog i nacionalnog karaktera širom svijeta). Autor je 28 knjiga monografskog i udžbeničkog karaktera.

Dr Jasmina Kiurski

Obrazovanje  2016. godine, doktorska disertacija pod naslovom „Oportunitet krivičnog gonjenja“, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.  1999. godine, magistarska teza pod naslovom „Mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti“, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu.  1983. godine Pravosudni ispit.  1981. godine Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, prosečna ocena 9,20.  1977. godine XIV Beogradska gimnazija u Beogradu, odličan uspeh.  1973. godine osnovna škola „Slobodan Princip Selјo“ u Beogradu, Vukova diploma. Radno iskustvo  25.01.1982. godine zasnovala radni odnos u Drugom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu.  28.12.1988. godine izabrana za zamenika Prvog opštinskog javnog tužioca u Beogradu.  06.06.1996. godine izabrana za zamenika Okružnog javnog tužioca u Beogradu.  18.12.2003. godine izabrana za zamenika Republičkog javnog tužioca i raspoređena na mesto rukovodioca Krivičnog odelјenja.  17.12.2009. godine izabrana za zamenika Apelacionog javnog tužioca u Beogradu.  01.04.2016. godine upućena u Republičko javno tužilaštvo u Beogradu.  23.03.2017. godine izabrana za zamenika Republičkog javnog tužioca. 2 Nagrade i Priznanja  2009. godine Nagrada OEBS-a „Ličnost godine“ radi doprinosa sprovođenju programa i podržavanja vrednosti OEBS-a u Srbiji.  2009. godine Priznanje Ministarstva pravde Republike Srbije za izuzetan doprinos implementaciji Nacionalne strategije reforme pravosuđa u Srbiji, u saradnji sa Kanadskim Projektom reforme pravosuđa u Srbiji.  1978. 1980. 1981. godine Nagrada za studente Univerziteta u Beogradu. Sertifikati i obuke  „Antikorupcija i finansijski kriminal“, Trening održan u Beogradu od 11.06.- 15.06.2001. godine.  „Zaštita od nasilјa u porodici u izbegličkoj i raselјeničkoj populaciji u Republici Srbiji“, Okrugli sto održan u Beogradu od 06.07.-07.07.2005. godine.  Završena obuka za predavača za trening trenera za „Implementaciju Zakonika o krivičnom postupku“, 2008. godine.  „Krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta“, Međunarodni skup održan u Brčkom od 15.04.-16.04.2011. godine.  „Uvod u intelektualnu svojinu“ i „Intelektualna svojina-napredni nivo“, Kurs održan u Beogradu 09.09. i od 14.09.-15.09.2011. godine.  „Istrage pranja novca-rad na hipotetičkim slučajevima“, Seminar održan u Zrenjaninu od 23.03.-24.03.2012. godine.  „Regionalni projekt pravosudne saradnje - Evropska konvencija o lјudskim pravima“, Training of Trainers – Curriculum Development, United States Department of Justice, 2016. godine  „Naučna analiza iskaza“, S.C.A.N.-NIVO 1, European Behavioral Studies Institute E.B.S.I. Beograd, 2018. godine.  „Regionalni projekt pravosudne saradnje - Evropska konvencija o lјudskim pravima“, Training of Trainers – Curriculum Development, ECHR and the Rights of Victims of Violent Crime training Course, United States Department of Justice, 2018. godine. Aktivnosti  U svojstvu predavača na temu „Implementacija ZKP“ i „Edukacija ZKP“, držala veći broj predavanja na teritoriji Republike Srbije u organizaciji Pravosudnog centra.  Brojna uvodna izlaganja na stručnim skupovima i okruglim stolovima na temu „Kaznena politika sudova“, „Vrednovanje rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca“, prezentacije radnih verzija Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o Državnom veću tužilaca, „Organizacija i položaj javnog tužilaštva“, „Sprečavanje i suzbijanje savremenih oblika kriminaliteta“, „Nasilјe u porodici“ itd., u saradnji sa predstavnicima međunarodnih organizacija (OEBS, Savet Evrope, ABA CELLI, CIDA). 3  Brojna predavanja iz oblasti krivičnog materijalnog i procesnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, na Pravnom fakultetu Union u Beogradu, Policijskoj akademiji u Beogradu i Pravosudnoj akademiji u Beogradu.  U svojstvu predavača na Pravosudnoj akademiji u Beogradu držala predavanja polaznicima Akademije na temu Seksualno i rodno zasnovano nasilјe (krivično-pravna zaštita), a sudijama i javnim tužiocima o primeni novog Zakonika o krivičnom postupku iz 2011. godine.  Upućena na Pravosudnu akademiju u Beogradu u svojstvu predavača u periodu od februara 2014. do 1.04.2016. godine  Projekti: Analiza prepreka u krivičnom gonjenju zločina iz mržnje – član 54a Krivičnog zakonika; Metodologija za istragu u slučajevima zlostavlјanja i Uviđaj kao dokazna radnja, Misija OEBS u Srbiji, 2016. i 2017. godina. Objavlјeni radovi 1. „Osvrti na neka procesno pravna pitanja stvarne nadležnosti u krivičnom postupku“, Bilten Okružnog suda u Beogradu broj 21-22/1984. 2. „Krivičnopravna zaštita oštećene ugovorne strane u ništavnim ugovorima“, Pravni život broj 1/1988, Beograd. 3. „Osnovi za određiva pritvora“, Sudska praksa br. 8/1991, Beograd. 4. „Krivično gonjenje za krivična dela predviđena u članu 168. i 169. Zakona o deviznom poslovanju“, zbornik: Uloga i zadaci finansijske policije i suzbijanje finansijskih delikata, Beograd, 1994. godine. 5. „Krivična dela iz Zakona o deviznom poslovanju“, zbornik: Finansijski delikti i aktuelna pitanja organizacije i rada finansijske policije i imunitet, Beograd, 1995. godine. 6. „Stvarna nadležnost u krivičnom postupku“, Izbor sudske prakse broj 10/1995, Beograd. 7. „Zakon o nasleđivanju sa sudskom praksom“, Centar marketing, Beograd, 1995. godine. 8. „Smrtna kazna i maloletnici“, zbornik: Smrtna kazna-večna dilema, Herceg Novi, 1996. godine. 9. „Ubistvo i nužna odbrana“, Pravni život broj 9, tom br. 1, Beograd, 1997. godine. 10. „Naknada štete licima neosnovano lišenim slobode“, Pravni život broj 9, tom br. 1, Beograd, 1998. godine. 11. „Mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti“, Bilten Republičkog javnog tužilaštva, broj 1-2/2001, Beograd. 12. „Mediji i prezumpcija nevinosti u krivičnom postupku“, Pravni život broj 9, tom br. 1, Beograd, 2001. godine. 13. „Pravo na branioca u pretkrivičnom postupku“, Pravni život broj 9, tom br. 1, Beograd, 2002. godine. 14. „Nasilјe u porodici“, časopis „Temida“ broj 2, Beograd, 2003. godine, Konferencija „Pravna zaštita od nasilјa u porodici“, Zlatibor, 2003. godine. 15. „Načelo oportuniteta“, Evropska konvencija za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda i krivično zakonodavstvo Srbije i Crne Gore, Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore, Zlatibor, 2004. godine. 4 16. „Posebni krivični postupci i nove tendencije u savremenoj nauci krivičnog prava“, Nove tendencije u savremenoj nauci krivičnog prava i naše krivično zakonodavstvo, Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore, Zlatibor, 2005. godine. 17. „Uloga javnog tužioca u gonjenju počinilaca nasilјa u porodici“, Konferencija: Zaštita od nasilјa u porodici u izbegličkoj i raselјeničkoj populaciji u Republici Srbiji, Mreža humanitarnih pravnih kancelarija, Beograd, 2005. godine. 18. „Krivična dela protiv polne slobode“, Konferencija: Krivični zakonik, Pravosudni centar za obuku i stručno usavršavanje, Beograd, 2005. godine. 19. „Pravna etika-etika javnih tužilaca Srbije“, Skripte za studente na pravnom fakultetu Union u Beogradu, Beograd, 2006. godine. 20. „Položaj javnog tužiovca prema odrdbama Ustava i rešenjima novog Zakona o javnom tužilaštvu“, Ustav Republike Srbije, krivično zakonodavstvo i organizacija pravosuđa, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Zlatibor, 2007. godine. 21. „Uloga javnog tužilaštva u borbi protiv organizovanog kriminala“, Međunarodna konferencija: Politika suprotstavlјanja organizovanom kriminalu, Beograd, 21-22. novembar 2008. godine. 22. „Zakonska kaznena politika-Mogućnost uticaja javnog tužioca na politiku suzbijanja kriminaliteta“, Publikacija-Javno tužilaštvo, policija, krivični sud i suzbijanje kriminaliteta, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd, 2008. godine. 23. Recenzent „Javnotužilački priručnik“, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd, 2008. godine. 24. „Subjekti i radnje u istrazi“, Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 2, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, 2008. godine. 25. „Radna grupa za izradu radne verzije zakonskog teksta i njen doprinos kvalitetu zakonske norme“, Kanadski projekat za reformu pravosuđa u Srbiji pod nazivom „Zakonodavni postupak i kazneno zakonodavstvo“, Beograd, 2008. godine. 26. „Načelo oportuniteta krivičnog gonjenja u postupku prema punoletnim učiniocima krivičnih dela“, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu i Kanadski projekat za reformu pravosuđa u Srbiji „Oportunitet krivičnog gonjenja kao instrument efikasnosti krivičnog postupka i izricanja alternativnih krivičnih sankcija“, Beograd, 2008. godine. 27. „Zloupotreba prava i njen uticaj na efikasnost rada“, Kanadski projekat za reformu pravosuđa u Srbiji „Javni tužilac kao subjekt efikasnosti poszupanja u krivičnim stvarima“, Beograd, 2009. godine. 28. „Autentično tumačenje pravne norme“, Kanadski projekat za reformu pravosuđa u Srbiji „Tumačenje kazneno pravne norme i adekvatnost primena“, Beograd, 2009. godine. 29. Recenzent monografije „Uloga i mogućnost javnog tužioca u zaštiti žrtava krivičnog dela“, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd, 2009. godine. 30. „Vrednovanje rada javnog tužioca i zamenika javnog tužioca“, Revija za bezbednost broj 6/09, Centar za bezbednosne studije, Beograd, 2009. godine. 31. „Reforma pravosuđa u Srbiji“, Pregled Republika Srbija, informativnodokumentarni tromesečnik broj 4, Beograd, 2009. godine. 32. „Opstanak“, Tužilačka reč, glasilo Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, broj 15, Beograd, 2010. godine. 5 33. „Alternativne krivične sankcije u Krivičnom zakoniku Srbije i standardi Evropske unije“, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Krivično zakonodavstvo Srbije i standardi Evropske unije, Zlatibor, septembar 2010. godine. 34. „Položaj i ovlašćenja javnog tužioca u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći“, Projekat „Usaglašenost domaćih propisa sa institutima Evropske unije u oblasti međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima i prporuke za harmonizaciju“, Beograd, 2010. godine. 35. „Trgovina lјudima u zakonodavstvu Republike Srbije“, Projekat „Borba protiv seksualno i rodno zasnovanog nasilјa“, Krivičnopravna zaštita-priručnik, Pravosudna akademija, Beograd, 2011. godine. 36. „Oportunitet krivičnog gonjenja i dosadašnja iskustva u njegovoj primeni“, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Nova rešenja u krivično procesnom zakonodavstvu-teoretski i praktični aspekt, Zlatibor, 2011. godine. 37. „Međunarodna krivičnopravna saradnja i oštećena lica“, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Međunarodna naučna konferencija „Evropske integracije i međunarodna krivičnopravna saradnja“, Beograd, 2011. godine. 38. „Nastanak i istorijski razvoj mera bezbednosti“, Revija za kriminologiju i krivično pravo, broj 2-3/2011, Beograd, 2011. godine. 39. „Primena načela oportuniteta u praksi-izazovi i preporuke“, Projekat podržan od Ambasade Holandije, Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Partneri za demokratske promene Srbije, Beograd, 2012. godine. 40. „Nacionalno zakonodavstvo od značaja za suprotstavlјanje nasilјu u porodici“, „Ka bolјoj zaštiti žrtava nasilјa u porodici-odgovor pravosuđa“, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Projekat USAID-JRGA, Beograd, 2012. godine. 41. „Sporazum o priznanju krivičnog dela i izvršenje krivične sankcije utvrđene u sporazumu“, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Aktuelna pitanja krivičnog zakonodavstva (normativi i praktični aspekti), Zlatibor, 2012. godine. 42. „Narko kriminal i (ne) reagovanje države“, Međunarodni naučni skup-Teški oblici kriminaliteta i državna reakcija, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Trebinje, 2013. godine. 43. „Redovni pravni lekovi“, Priručnik za primenu Zakonika o krivičnom postupku, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 2013. godine. 44. „Žalba javnog tužioca i kaznena politika“, „Kaznena politika kao instrument državne politike na kriminalitet“, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Banja Luka, 2014. godine. 45. „Značaj uviđaja kao dokazne radnje za istragu“, „Tužilačka istraga-regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni“, Misija OEBS-a u Srbiji, Beograd, 2014. godine. 46. Recenzent Priručnika za praktičnu primenu komunikacione strategije u krivičnom postupku „Tužilaštvo i javnost“, Misija OEBS-a u Srbiji i Kralјevina Holandije, Beograd, 2014. godine. 47. „Javni tužilac i zaštita lјudskih prava u krivičnom postupku-mehanizmi zaštite“, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Fondacija za otvoreno društvo-Srbija, Beograd, 2014. godine. 48. „Delo malog značaja i načelo oportuniteta krivičnog gonjenja“ Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Zlatibor, 2016. godine. 6 49. „Odgovornost pravnih lica za krivična dela sa posebnim osvrtom na načelo oportuniteta“ Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Zlatibor, 2017. godine. 50. „Metodologija za sprovođenje istrage u slučajevima zlostavlјanja od strane policije“, Republičko javno tužilaštvo, MUP RS, Sektor unutrašnje kontrole, Misija OEBS u Srbiji, Beograd, 2017. godine. 51. „Smernice za krivično gonjenje zločina iz mržnje u Republici Srbiji“, Republičko javno tužilaštvo, YUKOM-Komitet pravnika za lјudska prava, Misija OEBS u Srbiji-Odelјenje za demokratizaciju i ODIHR-Kancelarija za lјudska prava i demokratske institucije, Beograd, 2018.godine. 52. „Priručnik za uviđaj“ grupa autora, Misija OEBS u Srbiji, Beograd, 2018. godine. Komisije i radne grupe 1. Član Komisije za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa, Odluka Vlade Republike Srbije broj 02-3767/2006 od 22.06.2006. godine. 2. Član Komisije za obuku sudija i javnih tužilaca, Odluka Visokog saveta pravosuđa broj 119-01-277/2006-01 od 04.09.2006. godine. 3. Član Radne grupe za obuku tužilaca, Odluka Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje od 29.06.2006. godine. 4. Član Radne grupe za utvrđivanje osnovnih načela za izradu sistemskih zakona za regulisanje pravosuđa, Odluka Komisije za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa od 22.11.2006. godine. 5. Član međunarodnog Projekta „Obrada lica mesta-uviđaj“ u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i Kralјevinom Švedske, Beograd, 2006. godine. 6. Predsednik Radne grupe za izradu Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o Državnom veću tužilaca, Odluka Komisije za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa od 16.04.2007. godine. 7. Član Radne grupe za izradu teksta Zakonika o krivičnom postupku sa novim pravnim institutima, Odluka Ministarstva pravde, broj 119-01-186/2007-05 od 10.12.2007. godine. 8. Rukovodilac projekta „Uticaj javnog tužioca na kaznenu politiku sudova u Srbiji“ u okviru Projekta „Podrška udruženju tužilaca Srbije“, od strane Ambasade Kralјevine Holandije u Beogradu, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 2008. godine. 9. Član Radne grupe za izradu teksta radne verzije Zakona o Nacionalnom institutu za obuku u pravosuđu (Zakon o pravosudnoj akademiji), Odluka Ministarstva pravde u Beogradu broj 119-01-36/2008-05 od 18.03.2008. godine. 10. Član Nadzornog odbora projekta Saveta Evrope i Komisije EU „Podrška mreži tužilaca u jugoistočnoj Evropi“, Odluka Ministarstva pravde, Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju, Odelјenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije broj 337-00-42/2008-06 od 13.05.2008. godine. 11. Član Radne grupe za izradu teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, Rešenje Ministarstva pravde broj 119-01-158/2008-05 od 10.11.2008. godine. 7 12. Član Radne grupe za izradu Pravilnika Državnog veća tužilaca o disciplinskoj odgovornosti i disciplinskom postupku, u okviru Projekta Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Američkog udruženja pravnika (ABA CELLI), 2008. godine. 13. Član Radne grupe za izradu Pravilnika o kriterijumima merilima vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca i Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposoblјenosti i dostojnosti kandidata za nosioca javnotužilačke funkcije, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije podržane od strane Ministarstva pravde Republike Srbije, Misije OEBS u Srbiji i Kanadskog Projekta za reformu pravosuđa u Srbiji, 2009. godine. 14. Zamenik predsednika Radne grupe za izradu Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu, rešenje Ministarstva pravde broj 119-01-132/2008-05 od 10.06.2009. godine. 15. Predsednik Radne grupe za izradu Pravilnika o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti, Projekat Evropske unije „Podrška Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca“ koji je sproveo ECO consalting, 2009. godine. 16. Član Programskog saveta Pravosudne akademije, Odluka Upravnog odbora Pravosudne akademije od 10.06.2010. godine. 17. Član komisije za obuku mentora i predavača, Odluka Programskog saveta Pravosudne akademije od 18.10.2010. godine. 18. Član Radne grupe za izradu Predloga kurikuluma o Zakonu o zabrani diskriminacije, Rešenje direktora Pravosudne akademije od 26.08.2010. godine. 19. Član Redakcije Časopisa za krivične nauke „Crimen“ Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 2010. godine. 20. Član Izdavačkog saveta Stručnog časopisa o korupciji i organizovanom kriminalu „Revija za bezbednost“, Centar za bezbednosne studije u Beogradu od 2010. godine. 21. Član Predesedništva Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Odluka Skupštine Srpskog udruženja od 27.12.2011. godine. 22. Član Radne grupe za realizaciju Projekta „Uspostavlјanje centra za forenzičku obuku u sklopu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije-SweSe II“ u saradnji sa policijom Švedske, Direkcija policije, Uprava kriminalističke policije, Nacionalni kriminalstičko-tehnički centar 03/4-7 Broj: 234-1-2830/11 od 22.08.2011. godine. 23. Član Radne grupe za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, Rešenje Ministarstva pravde i državne uprave broj 119-00-11/2012-08 od 30.08.2012. godine. 24. Član Radne grupe za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, Rešenje Ministarstva pravde i državne uprave broj 119-00-7-1/2012-08 od 31.08.2012. godine. 25. Konsultant na implementaciji projekta „Jačanje kapaciteta portparola Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštva za komunikaciju sa medijima u krivičnim istragama“, misija OEBS u Srbiji, Republičko javno tužilaštvo, A broj 58/2013 od 21.10.2013. 8 26. Član Radne grupe za izradu radnog teksta za izmenu i dopunu Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima, Rešenje Ministarstva pravde i državne uprave broj 119-01-00073/2014-03 od 19.03.2014. godine. 27. Član Radnog tela radi izrade nacrta kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposoblјenosti i dostojnosti kandidata prilikom predlaganja i izbora na javnotužilačku funkciju i dostavlјanja Državnom veću tužilaca na upoznavanje i usvajanje, Odluka Državnog veća tužilaca A broj 749/14 od 29.05.2014. godine. 28. Član Komisije za sastavlјanje i vrednovanje testa, u postupku za predlaganje i izbor kandidata za javne tužioce i zamenike javnih tužilaca, Odluka Državnog veća tužilaca A broj 195/15 od 14.05.2015. godine. 29. Zamenik člana Komisije za sastavlјanje i vrednovanje pisanog testa i vrednovanje programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva“, Odluka Državnog veća tužilaca A broj 50215 od 29.09.2015.godine. 30. Član Radnog tela za izradu nacrta programa i načina polaganja ispita na kome se proverava stručnost i osposoblјenost kandidata za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira, Odluka Državnog veća tužilaca A broj 31/216 od 15.04.2016. godine. 31. Član Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvolјenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, Rešenje Ministarstva zdravlјa broj 119-01- 00142/2016-12 od 21.04.2016. godine. 32. Član Radnog tela za izradu nacrta Poslovnika o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Državnog Pveća tužilaca, Odluka Državnog veća tužilaca A broj 364/16 od 16.05.2016. godine. 33. Član više radnih grupa za izradu periodičnih izveštaja Vlade Republike Srbije, Kancelarija za lјudska i manjinska prava i dr. u periodu od 2016. godine. 34. Predsednik Komisije o ispitivanju postupanja državnih organa u rasvetlјavanju prijavlјenih slučajeva nestale dece u Srbiji, Odluka Vlade Republike Srbije od 16. marta 2018. godine. 35. Kontakt osoba u Republičkom javnom tužilaštvu za oblast rodne ravnopravnosti, zločin iz mržnje i krivično delo nasilјe u porodici. 36. Član Radne grupe za izradu Priručnika povodom unapređenja primene načala oportuniteta, Misija OEBS u Srbiji, 2018. godina.

Dr Goran Ilić

Zamenik predsednika Državnog veća tužilaca, zamenik Republičkog javnog tužioca i Poverenik za samostalnost OBRAZOVANjE – Diplomirao na Pravnom fakultetu 1989. godine. – Pravosudni ispit položio 1997. godine. – Magistrirao 2001. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, na temu „Razvoj ustavnosti Srbije u federativnoj Jugoslaviji 1944-1947. godine“. – Doktorirao 2007. godine na Pravnom fakultetu u Nišu, odbranivši disertaciju na temu „Stvaranje, organizacija i funkcionisanje krivičnog pravosuđa u Srbiji 1945-1957. godine“. RADNO ISKUSTVO – Drugo opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu: zamenik javnog tužioca (od 1998. godine do 2001. godine) – Prvo opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu: javni tužilac (od 2001. godine do 2009. godine) – Pozivni član Visokog saveta pravosuđa (u periodu od 2001-2003. godine). – Republičko javno tužilaštvo: zamenik javnog tužioca u Republičkom javnom tužilaštvu (izabran na opštem izboru 2009. godine). – Izborni član i zamenik predsednika Državnog veća tužilaca (od 06.04.2016. godine). STRUČNO I PROFESIONALNO USAVRŠAVANjE – Tokom 2001. godine završio je specijalistički kurs iz oblasti Međunarodnog humanitarnog prava (organizovan od strane međunarodne advokatske komore – International Bar Association). – Tokom 2006. godine završio je program o implementaciji novog Zakona o krivičnom postupku u Srbiji (organizovan od strane U.S Department of Justice Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance & Training). – Stekao sertifikat Pravosudnog centra za posedovanje posebnih znanja iz oblasti prava deteta i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica 2006. godine. – Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj je 2009. godine donelo odluku da mu dodeli naučno zvanje naučni saradnik za oblast društvenih nauka. – Tokom 2014. godine završio je obuku Saveta Evrope i Pravosudne akademije za predavače i pravosuđe, tužilaštvo i policiju o korupciji i privrednom kiminalu. DRUGE AKTIVNOSTI – Koautor je tri monografije i više priručnika. Autor pedesetak naučnih i stručnih radova iz oblasti krivičnog prava i organizacije pravosuđa, objavljenih u zbornicima sa domaćih i međunarodnih savetovanja. Bio je urednik više naučnih i stručnih publikacija i zbornika. – U stručnoj javnosti posebno je bila zapažena monografija Novi Zakonik o krivičnom postupku reforma u stilu „jedan korak napred-dva koraka nazaad“ i naučni članak Poreklo i iskustvo Srbije sa javnotužilačkom istragom u kojima su kritikovane koncepcijske nedoslednosti, logičke nejasnoće i pravnotehnički nedostaci novog ZKP-a. Takođe, posebno je bila zapažena publikacija Jačanje položaja, nadležnosti i integriteta Državnog veća tužilaca, objavljena 2015. godine. U toj publikaciji je dat kritički prikaz ustavnih i zakonskih normi i o Državnom veću tužilaca. – U periodu 2001-2004 godine bio je član uređivačkog odbora stručno-informativnog časopisa „Pravni informator“. – Imenovan je za člana redakcije Revije za kriminologiju i krivično pravo za period 2009-2010, kao i za člana Komisije za obuku sudija i tužilaca Visokog saveta pravosuđa za isti period. – Savet Evrope (misija u Srbiji) 2003. godine angažovao ga je u svojstvu nacionalnog eksperta za izradu modela zakona o javnom tužilaštvu. – Od osnivanja Pravosudnog centra do njegove transformacije u Pravosudnu akademiju obavljao je dužnost člana Programskog saveta Pravosudnog centra. U periodu od 2010-2014. godine obavljao i dužnost člana Upravnog odbora Pravosudne akademije. – Na godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja tužilaca u Seulu 2011. Godine u svojstvu predsednika primio je nagradu za doprinos Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije u ostvarenju ciljeva Međunarodnog udruženja tužilaca. – Dobitnik godišnje nagrade Srpskog udruženja za krivičnopravnuteoriju i praksu (2015). – Na godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja tužilaca u Pekingu 2017. godine u svojstvu predsednika primio je nagrada za doprinos Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije ostvarenju ciljeva Međunarodnog udruženja tužilaca, doprinos vladavini prava i zaštiti javnih tužilaca u Srbiji. – Trenutno obavlja i dužnost predsednika Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije. – Član je predsedništva Srpskog udruženja za krivično pravnu teoriju i praksu od 2014. godine.

Predstavljanje Priručnika za primenu
načela oportuniteta krivičnog gonjenja